Obchodní podmínky


                                                                                                  Smluvní podmínky o zajištění kurýrních služeb

I.

Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je úprava zajišťování kurýrních služeb Dopravcem pro Zákazníka, přičemž přeprava jednotlivých zásilek bude realizována na základě dílčích objednávek Zákazníka.
 2. Zásilkou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv movitá věc způsobilá přepravy s výjimkou jednotlivé věci o hmotnosti větší než 50 kg nebo jednotlivým rozměrem přesahujícím 100 x 100 x 160 cm (délka x šířka x výška), popřípadě plochý předmět o šířce větší než 200 cm.

II.

Povinnosti Dopravce

          Dopravce se zavazuje:

 • na základě objednávky písemné, telefonické nebo podané prostřednictvím sítě Internet zajistit převzetí zásilky od Zákazníka nebo třetí osoby v místě určeném Zákazníkem (dále jen "místo odeslání") a doručit tuto zásilku do místa určeného Zákazníkem (dále jen "místo určení"),
 • zajistit přepravu zásilky příjemci zásilky na místo určení dle pokynů Zákazníka. V případě nemožnosti zásilku doručit (odstavec 3 tohoto článku) je Dopravce povinen neprodleně informovat Zákazníka a dohodnout další postup,
 • předat proti písemnému potvrzení zásilku příjemci na místě určení
 • zajišťovat přepravu zásilek dle této smlouvy řádně, včas, s náležitou odbornou péčí, chránit všestranně zájmy Zákazníka, pokud jde o ochranu přepravy zásilky proti škodám, jež by mohly vzniknout při přepravě,
 • zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci této smlouvy.   

       Povinnost Dopravce zásilku doručit je splněna předáním zásilky příjemci v místě určení.

Nebyl-li Zákazníkem označený příjemce osobně zastižen, může být proti písemnému potvrzení vydána zásilka i jiným osobám, které se nacházejí na místě určení v místnostech příjemce,     stejně tak jako jiným osobám, o nichž lze podle okolností předpokládat, že jsou oprávněny zásilku přijmout (zejména recepční v objektu s více firmami). To neplatí, pokud Zákazník v objednávce písemně vymíní, že zásilka musí být předána výlučně příjemci.

V případě, že příjemce odmítne zásilku v místě určení převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné adresy, nepřítomnosti příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s touto smlouvou zásilku v místě určení předat (dále jen "nedoručitelná zásilka"), musí o tom Dopravce neprodleně informovat Zákazníka a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době dány žádné instrukce, je Dopravce oprávněn zásilku doručit zpět Zákazníkovi. Povinnost Dopravce zásilku doručit je splněna v případě nedoručitelné zásilky jejím vrácením Zákazníkovi. V tomto případě náleží Dopravci rovněž odměna.

III.

Povinnosti Zákazníka

Zákazník se zavazuje:

 • v případě, že chce využít služeb Dopravce, objednat přepravu zásilky způsobem stanoveným touto smlouvou
 • upozornit Dopravce přímo v objednávce, že objednává přepravu zásilky o hmotnosti větší než 5 kg nebo rozměrech větších než 60 x 40 x 15 cm
 • potvrdit předání a převzetí každé zásilky k přepravě na oficiální k tomu určený přepravní list Dopravce
 • připravit zásilku k odeslání a zajistit její řádné a bezpečné zabalení, přiměřené povaze a druhu zásilky včetně označení příjemce zásilky na obalu; v případě porušení této povinnosti Zákazník odpovídá za škoduzpůsobenou Dopravci porušením této povinnosti
 • poskytnout Dopravci správné údaje o obsahu zásilky a její povaze; v případě porušení této povinnosti Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Dopravci porušením této povinnosti
 • přijmout zpět nedoručitelnou zásilku
 • zaplatit cenu určenou na základě čl. V. této smlouvy.

IV.

Odpovědnost Dopravce

 1. Dopravce odpovídá za škodu na zásilce, jež vznikla po jejím převzetí Dopravcem až do jejího vydání příjemci, popřípadě do vrácení zásilky Zákazníkovi.
 2. Dopravce odpovídá kromě škod na zásilce také za škody vzniklé pozdním doručením zásilky nebo opožděným pokusem o doručením zásilky, a to tehdy; pokud došlo k prodlení s doručením zásilky delšímu dvou hodin, popřípadě k prodlení s doručením zásilky delšímu jedné hodiny, pokud šlo o zásilku označenou jako expresní. Toto platí pouze pro zásilky podané v Praze s místem doručení v Praze. V takovémto případě se stanoví výše takto vzniklé škody paušálním způsobem jako částka odpovídající ceně přepravy takovéto zásilky; tato škoda bude započtena proti pohledávce Dopravce za cenu přepravy dané zásilky a Dopravce tedy nemá nárok na cenu odpovídající zásilce, která byla doručena s takovýmto prodlením.
 3. Dopravce neodpovídá za škody na zásilce (tj. škody vzniklé úplnou nebo částečnou ztrátou zásilky, jejím poškozením nebo poškozením obalu) nebo za škody vzniklé pozdním doručením nebo opožděným pokusem o doručení zásilky, pokud takováto škoda byla způsobena :
 • v důsledku porušení povinností Zákazníka, popřípadě třetí osoby, od níž Dopravce přejímal zásilku v místě odeslání nebo v důsledku porušení povinností vlastníka zásilky anebo příjemce zásilky
 • vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku
 • vadným obalem, na který Dopravce upozornil při převzetí zásilky k přepravě; neupozornil-li Dopravce na vadnost obalu, neodpovídá Dopravce za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná,
 • mimořádnými událostmi, jako je válka, stávka (vyjma stávky zaměstnanců Dopravce nebo zaměstnanců osoby, která na základě právního vztahu s Dopravcem zajišťuje přepravu zásilky), záplavy, násilné události rozsáhlého charakteru přesahující rámec obecné trestné činnosti, popřípadě jiné obdobně závažné skutečnosti.

 

 1. V případě odpovědnosti za škody na zásilce je odpovědnost Dopravce dána cenou zásilky při započetí přepravy . V případě pochybností s určením výše vzniklé škody se za tuto škodu v jednotlivém případě považuje částka odpovídající ceně přepravy dané zásilky , neprokáže-li Zákazník něco jiného.
 2. Je-Ii hodnota zásilky větší než 5.000,- Kč, je Zákazník povinen hodnotu zásilky uvést v okamžiku objednávky přepravy zásilky. Neuvede-li tuto hodnotu v okamžiku objednávky zásilky, platí, že hodnota zásilky není větší než 5.000,- Kč a Zákazník proto není oprávněn se domáhat zaplacení náhrady škody na zásilce větší než 5.000,- Kč.
 3. Dopravce odpovídá v každém případě za škodu skutečnou; odpovědnost za ušlý zisk a následné škody je vyloučena.

V.

Cena a platební podmínky

Za splnění předmětu smlouvy je povinen Zákazník uhradit Dopravci smluvní cenu dle ceníku dopravce, není-li sjednáno jinak. Cenu sjednanou mimo ceník dopravce lze měnit pouze za souhlasu obou stran daném písemnou formou.

Smluvní cena bude zaplacena na základě faktury - daňového dokladu Dopravce - splatné do 14 dnů od data vystavení. Faktura bude vystavována jednou měsíčně za přepravy uskutečněné v předchozím kalendářním měsíci. Přílohou faktury bude seznam všech uskutečněných přeprav v průběhu předchozího kalendářního měsíce.

V případě prodlení s úhradou ceny je Dopravce oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI.

Společná a závěrečná ustanovení

Pro počítání doby pro doručení zásilky je rozhodný jako počátek této lhůty okamžik objednání přepravy a pro konec této lhůty doručení zásilky příjemci nebo pokus o doručení v případě nedoručitelné zásilky .

V Praze dne : 01.01.2017